Arquitectura i Urbanisme

Serveis d'Arquitectura i Urbanisme

REDACCIÓ DE PROJECTES

Un projecte executiu defineix com s’han de portar a terme les obres i instal·lacions per tal de garantir-ne tant la seva funcionalitat com la seva adequació normativa.

Redactem projectes executius d'edificis industrials (obra i instal·lacions) perquè l’activitat es desenvolupi d’una manera eficient i òptima.

PLA D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA (PAE)

Gran part de les instal·lacions industrials es regeixen per una reglamentació específica que requereix d’una legalització prèvia a l’activitat.

Realitzem i tramitem tots els permisos previs necessaris per a la correcta legalització de les instal·lacions industrials tenint sempre en compte les necessitats de cada cas.

PLA ESPECIAL

Una inspecció ambiental té com a objectiu comprovar el grau d’execució i compliment de la normativa mediambiental per tal d’evitar possibles impactes negatius en el medi.

Oferim assessorament i acompanyament en les inspeccions per part d'una EAC (Entitat Ambiental de Control).

 

Oferim tot tipus de Serveis d'Arquitectura i Urbanisme