Arquitectura i Urbanisme

Serveis d'Arquitectura i Urbanisme

REDACCIÓ DE PROJECTES D'OBRA

Un projecte executiu defineix com s’han de portar a terme les obres i instal·lacions per tal de garantir-ne, tant la seva funcionalitat com la seva adequació a la normativa vigent.

Redactem estudis previs, avantprojectes i projectes executius d'edificis industrials (obra i instal·lacions) perquè l’activitat es desenvolupi d’una manera eficient i òptima.

gestió d'obra

GESTIÓ D'OBRA

La gestió d'obra és el procés de planificació, coordinació, supervisió i control d'un projecte de construcció. El gestor de l'obra organitza les tasques a l'obra, certificacions i pagaments a fer per tal d'aconseguir l'èxit del procés de construcció d'acord amb el projecte aprovat.

El nostre objectiu és assolir l'èxit del projecte construït, sense incidències en el temps d'execució i pressupost previst.

DIRECCIÓ D'OBRA

La direcció d'obra, és la direcció del desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte, la llicència d'edificació i les condicions del contracte.

El nostre objectiu és dirigir l'execució material de l'obra i controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat d'allò edificat.

PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA (PAE)

Els Projectes d'Actuació específica es desenvolupen en sòl no urbanitzable, d'acord amb l'article 47 i 48 del Decret Legislatiu  1/2010 de la Llei d'Urbanisme.

Redactem el PAE, analitzem les diferents alternatives i et proposem la millor alternativa a desenvolupar.

PLA ESPECIAL

Instrument de Planejament Urbanístic per implementar en el territori infraestructures, activitats o instal·lacions no previstes en el plantejament territorial o urbanístic.

Redactem Plans Especials d'acord amb les necessitats de cada actuació.

 

Oferim tot tipus de Serveis d'Arquitectura i Urbanisme