Consultoria en Gestió de l’Aigua

Solucions en Gestió de l’Aigua

abocament de residus

PERMÍS D'ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS

L’abocament d’aigües residuals industrials i sanitàries tant en llera pública com a xarxa de sanejament, requereix d’una autorització prèvia per determinar el compliment de les normatives sectorials.

Tramitem els expedients de permís d’abocament amb les administracions corresponents (Consells Comarcals, ACA, AMB, etc.)

autorització aigua

AUTORITZACIÓ APROFITAMENT D'AIGUA

L’aprofitament d’aigües subterrànies/superficials o la legalització de pous i mines, requereix d’autorització per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) o l’Administració competent.

Gestionem les inscripcions al registre i sol·licitem les autoritzacions administratives necessàries prèvies, així com la possible modificació, transmissió o extinció de l’aprofitament.

duca aigua

DUCA / B6

La Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua és la declaració relativa al volum i qualitat de l’abocament d’aigües residuals que defineix el cànon de l’aigua establert per l’ACA.

Realitzem els tràmits i gestions necessàries per a la presentació de la DUCA segons les característiques de cada instal·lació. Assessorem i gestionem en el tràmit de declaració trimestral del volum d’aigua (model B6) que determina la base imposable, en m3, del cànon de l’aigua de captació.

control analític de l'aigua

CONTROL ANALÍTIC D'AIGÜES

Sense un control ni un tractament adequats, l’aigua pot ser una font de transmissió de substàncies o microorganismes que la poden fer perjudicial per a la salut.

Oferim el servei de realització de controls analítics d’aigua de consum humà i d’aigües residuals per tal de garantir la seva qualitat i detectar possibles anomalies, amb laboratoris autoritzats.

gestio d'autocontrols

PLANS D'AUTOCONTROL I GESTIÓ

Els abastaments d’aigües de consum humà requereixen de vigilància i control per garantir-ne la qualitat al consumidor.

El Departament de Salut requereix que es disposi d’un Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG) com a document descriptiu de les instal·lacions. Redactem el PAG i assessorem en els controls d’aigües de consum.

Els nostres Projectes en Gestió de l'Aigua