Consultoria en Gestió de Residus

Solucions en Gestió de Residus

Cal que les empreses portin a terme una bona gestió dels seus residus tant per complir amb la normativa vigent com per protegir el medi ambient. Assessorem de manera personalitzada en la Gestió integral dels Residus per tal que l’aprofitament dels recursos sigui el més òptim en cada cas.

PRODUCTORS / TRANSPORTISTES DE RESIDUS

Tota activitat industrial, serveis i altres, han d’estar inscrites al registre de productors de residus amb l’objectiu de realitzar-ne una correcta gestió. Igualment, els transportistes de residus han d’estar inscrits i autoritzats per l’ARC per al desenvolupament de l’activitat.

Realitzem les inscripcions i assessorem en les codificacions de residus d’acord amb la normativa vigent.

 

DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS INDUSTRIALS (DARI)

Les empreses productores i gestores de residus han de presentar anualment una declaració dels residus gestionats davant l’Agència de Residus de Catalunya.

Realitzem les declaracions a partir de l’aplicatiu SDR i assessorem en millores per la gestió d’aquests.

DECLARACIÓ ANUAL D’ENVASOS (DAE) I PLANS DE PREVENCIÓ (PEP)

Tota empresa envasadora de productes ha d’informar sobre la quantitat d’envasos i productes posats al mercat, tant a través de l’Agència de Residus com a través del SIG (Ecoembes, Ecovidrio, etc.) i aplicar millores a través dels Plans de Prevenció.

Elaborem les declaracions i el contingut dels Plans de Prevenció i en gestionem la seva tramitació i presentació.

ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS (EMR)

Les activitats que generen més de 10 tones de residus perillosos han de realitzar un estudi de minimització per tal de reduir-ne el risc o la quantitat.

Redactem l’estudi i el presentem a l’Agència de Residus.

INFORME PRELIMINAR DEL SÒL (IPS)

L’Informe Preliminar del Sòl valora la possibilitat que es produeixi algun tipus de contaminació significativa al sòl i subsòl sobre el qual s’assenta l’empresa així com la possibilitat que alguna de les activitats que desenvolupa pugui ser contaminant.

Recollim i redactem la informació necessària per tramitar l’IPS de l’activitat empresarial.

fitxer d'acceptació

TRASLLAT DE RESIDUS

El moviment de residus dins de Catalunya, entre comunitats autònomes o per importació/exportació està regulat per normes específiques que en detallen els procediments i la documentació associada.

Assessorem i acompanyem en els tràmits necessaris i aplicatius que s’utilitzen per portar a terme el moviment de residus.

SANDACH I ALIMENTACIÓ ANIMAL (AA)

Els Subproductes Animals No Destinats a Consum Humà (SANDACH) no són considerats, a dia d’avui, com a residus. La seva producció, gestió i destí final ve regulat per normatives europees i estatals (RD 1528/2012).

Realitzem les inscripcions al registre, memòries i acompanyament a les inspeccions a través del DARP.

Els nostres Projectes en Gestió de Residus