Medi Ambient

Aigua

punt    Permís d'abocament d'aigües residuals.

punt    Autorització d'aprofitament d'aigües subterrànies (legalització pou).

punt    DUCA i B6 i Gestió d'Autocontrols.

punt    Control analític de les aigües de consum humà i les aigües residuals.

punt   +informació

 

Residus

punt    Alta del codi de Productor de Residus.

punt   Declaració de residus i envasos (DARI, DAE, ECOEMBRES).

punt    Pla de prevenció d'envasos (PEP).

punt    Estudi de minimització de residus perillosos.

punt    Informe preliminar del sòl (IPS).

punt    Obertura de fitxers d'acceptació.

punt    Assessorament en la gestió integral dels residus.

punt   +informació

Varis

punt    Estudi d'integració i impacte paisatgístic (EIIP).

punt    Estudis d'impacte ambiental

punt   +informació