Gestors de Residus

Serveis per Gestors de Residus

OBTENCIÓ CODI GESTOR E-

L’alta de l’activitat de gestor de residus per a l’obtenció del codi E-, es realitza a través de l’Agència de Residus de Catalunya i comporta disposar de fiança, assegurança de responsabilitat civil, etc...

Assessorem i realitzem tots els tràmits per aconseguir el codi gestor de residus E- des de la llicència ambiental, acompanyament en el control inicial fins l’obtenció del codi gestor.

LEGALITZACIONS INDUSTRIALS

Gran part de les instal·lacions industrials es regeixen per una reglamentació específica que requereix d’una legalització prèvia a l’activitat.

Realitzem i tramitem tots els permisos previs necessaris per a la correcta legalització de les instal·lacions industrials tenint sempre en compte les necessitats de cada cas.

MODIFICACIÓ DE CODIS CER I CAPACITATS DE TRACTAMENT

La incorporació de nous codis CER de residus o la modificació de les capacitats de tractament de l’activitat estan subjectes a modificacions substancials o no substancials de les llicències o autoritzacions ambientals de l’activitat.

Des de Vector Ambiental realitzem els projectes de modificació de les llicències alhora que assessorem sobre els canvis a realitzar.

LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

Tota activitat de gestor de residus ha de disposar de llicència o autorització ambiental d’acord amb la Llei
20/2009, per a la legalització de l’activitat que es vol desenvolupar, ja siguin centres de recollida i
transferència (CRT), plantes de valorització o d’eliminació de residus perillosos i/o no perillosos.

Realitzem els projectes de llicència o autorització ambiental, alhora que assessorem específicament en
l’àmbit dels residus sobre els codis CER a sol·licitar, les condicions d’emmagatzematge i altres, d’acord amb
el Decret 157/2017.

TRASLLAT DE RESIDUS

El moviment de residus dins de Catalunya, entre comunitats autònomes o per importacions i exportacions estan regulats normativament, i per a cada moviment se li associa una documentació i tràmit específic.

Des de Vector Ambiental us ajudarem us assessorament en les documentacions especifiques, igualment com en el funcionament de les plataformes SDR, Miteco RAEE o eSIR.

EL DIA A DIA DELS GESTORS

Tots els gestors de residus tenen unes obligacions i responsabilitats per tal de garantir la correcte gestió de
residus tals com la presentació de la DARIG, disposar de registre d’entrades i sortides de residus, generar la
documentació associada al trasllat de residus, etc.

Us ajudarem i assessorament en els tràmits diaris de funcionament de l’activitat de gestor i els tràmits
associats amb l’Agència de Residus de Catalunya.

 

Oferim tot tipus de Serveis per a Gestors de Residus