Gestors de Residus

Serveis per Gestors de Residus

OBTENCIÓ CODI GESTOR E-

L’alta de l’activitat de gestor de residus per a l’obtenció del codi E-, es realitza a través de l’Agència de Residus de Catalunya i comporta disposar de fiança, assegurança de responsabilitat civil, etc...

Assessorem i realitzem tots els tràmits per aconseguir el codi gestor de residus E-, des de la llicència ambiental i l'acompanyament en el control inicial de l'activitat fins a l’obtenció del codi gestor.

LEGALITZACIONS INDUSTRIALS

Les instal·lacions subjectes a l'aprovació per part del Departament d'Indústria, requereixen la redacció d'un projecte de legalització específic, d'acord amb la reglamentació vigent que els afecta.

Realitzem i tramitem totes les legalitzacions de les instal·lacions industrials, d'acord amb les necessitats de cada cas.

MODIFICACIÓ DE CODIS CER I CAPACITATS DE TRACTAMENT

La incorporació de nous codis CER de residus o la modificació de les capacitats de tractament de l’activitat estan subjectes a modificacions substancials o no substancials de les llicències o autoritzacions ambientals de l’activitat.

Des de Vector Ambiental realitzem els projectes de modificació de les llicències alhora que assessorem sobre els canvis a realitzar.

LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

Tota activitat de gestor de residus ha de disposar de llicència o autorització ambiental d’acord amb la Llei
20/2009, per a la legalització de l’activitat que es vol desenvolupar, ja siguin centres de recollida i
transferència (CRT), plantes de valorització o d’eliminació de residus perillosos i/o no perillosos.

Realitzem els projectes de llicència o autorització ambiental, alhora que assessorem específicament en
l’àmbit dels residus sobre els codis CER a sol·licitar, les condicions d’emmagatzematge i altres, d’acord amb
el Decret 157/2017.

TRASLLAT DE RESIDUS

El moviment de residus dins de Catalunya, entre comunitats autònomes o per importacions i exportacions estan regulats normativament, i per a cada moviment se li associa una documentació i tràmit específic.

Des de Vector Ambiental us assessorarem sobre la documentació específica que cal generar en cada cas, igualment com en el funcionament de les plataformes SDR, Miteco RAEE o eSIR.

EL DIA A DIA DELS GESTORS

Tots els gestors de residus tenen unes obligacions i responsabilitats per tal de garantir la correcta gestió de residus, tals com la presentació de la DARIG, disposar de registre d’entrades i sortides de residus, generar la documentació associada al trasllat de residus, etc.

Us ajudarem i assessorarem en els tràmits diaris de funcionament de l’activitat de gestor i els tràmits
associats amb l’Agència de Residus de Catalunya.

 

Oferim tot tipus de Serveis per a Gestors de Residus