Consultoria en Impacte Ambiental

Solucions d'Impacte de Ambiental

integració paisajística

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIC (EIIP)

L’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgístic (EIIP) és un document tècnic que té com a objectiu considerar les conseqüències que tenen sobre el paisatge alguns projectes i actuacions.

Redactem l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgístic d’acord amb el Decret 343/2006.

AVALUACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL (AIA)

Les Avaluacions d’Impacte Ambiental (AIA) són documents que avaluen els possibles efectes significatius sobre el medi ambient, en el desenvolupament de Plans, Programes i Projectes. Estan regulats per la Llei 21/2013.

Elaborem avaluacions d’impacte associades als diferents projectes i plans i aportem solucions per prevenir i minimitzar-ne les conseqüències.

Els nostres Projectes en Impacte Ambiental